Thủ tục và quy trình lập dự án đầu tư

Thủ tục và quy trình lập dự án đầu tư được tiến hành quan 03 bước với những công việc và giấy tờ cần chuẩn bị như sau. 1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: a) Nghiên …