Quy trình xử lý Hồ sơ xin phép và cấp phép xây dựng

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 – Tiếp nhận; –  Kiểm tra hồ sơ: + Nếu đầy đủ, lập Biên nhận + Nếu chưa hợp lệ, hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh + Chuyển Phòng QLĐT –  Cập nhật phần mềm hệ thống theo dõi xử lý hồ …

Quy định xin phép xây dựng nhà ở cá nhân

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2003, bao gồm: Có mặt bằng xây dựng; có Giấy phép xây dựng đối với …